l-davis
H. Lee Davis, Jr.

Senior Partner

Telephone: (336) 464-9780
Email: ldavis@davisandhamrick.com 
Vcard
k-hamrick
Kent L. Hamrick

Senior Partner

Telephone:  (336) 464-9784
Email: klhamrick@davisandhamrick.com
Vcard
s-wilson
Shannon Warf Wilson

Partner

Telephone: (336) 464-9777
Email: shannonwilson@davisandhamrick.com
Vcard
j-walsh
James G. Welsh, Jr.

Managing Partner

Telephone: (336) 464-9787
Email: jwelsh@davisandhamrick.com
Vcard
a-rowe
Ann C. Rowe

Partner

Telephone: (336) 464-9785
Email: arowe@davisandhamrick.com
Vcard
j-walters
Jason L. Walters

Partner

Telephone: (336) 464-9779
Email: jwalters@davisandhamrick.com
Vcard